¿QUÈ ÉS PROSPECTCV 2030?

CÀTEDRA PROSPECT CV 2030

En l’inici d’una nova era definida per la incertesa, la rapidesa i la profunditat dels canvis, les societats han de ser capaces de dotar-se d’instruments i arguments perquè, més enllà del cicle polític, puguen disposar de la millor informació possible que els permeta conèixer en profunditat els processos en curs i poder anticipar-se, repensar, prevenir i, si escau, adaptar-se als canvis i efectes produïts. Es tracta, en definitiva, de donar la importància deguda al pensament estratègic perquè tant poders públics com el conjunt d’actors econòmics i socials, puguen disposar del millor coneixement a l’hora de prendre decisions i afrontar el futur immediat tan ben equipats com siga possible.

La mateixa Agenda 2030 parteix d’aquesta idea, però, més enllà de la retòrica i les declaracions inicials de principis i valors, és urgent dotar-la de contingut concret en cadascuna de les diferents escales, des de l’europea fins a la local. Altres democràcies liberals del nostre entorn ja han iniciat aquest camí, tant en l’àmbit estatal com en el regional, fins i tot amb anterioritat i en paral·lel als compromisos assumits en l’Agenda 2030 que obliguen a tothom.

La creació de la Càtedra ProspectCV 2030, patrocinada per la Presidència de la Generalitat Valenciana i adscrita a l’IIDL de la Universitat de València, obeeix a aquest propòsit: conèixer millor la naturalesa dels processos en curs en determinades àrees temàtiques essencials, disposar del major grau de coneixement possible sobre els efectes d’aquests processos, saber com s’afronten aquestes conseqüències mitjançant l’anàlisi comparada i el bon coneixement de casos d’èxit, especialment en l’àmbit regional i local, i posar a la disposició d’actors públics i privats la millor informació contrastada possible. També per a ajudar a acordar escenaris desitjables a mitjà termini. Amb aquest objectiu, la Càtedra es proposa la creació d’una base de dades permanent i dinàmica i un Observatori permanent de bones pràctiques centrat en experiències d’èxit en l’àmbit local i regional.

ÀREES TEMÀTIQUES

OBSERVATORI DE BONES PRÀCTIQUES